Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’.

Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ. Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld.

De huisarts krijgt meer ondersteuning voor hulp aan en behandeling van mensen met lichte psychische klachten. Ook kan de huisarts ondersteuning vragen bij het doorverwijzen van patiënten met stoornissen naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ.

In de generalistische basis GGZ zullen mensen met een complexere problematiek behandeld worden dan voorheen in de eerstelijnspsychologische zorg. Ook mensen met lichte tot matige problemen worden behandeld in de generalistische basis GGZ. De gespecialiseerde GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis nodig is.

In het Lindehuys vinden behandelingen met name plaats in de Gespecialiseerde GGZ. Het vakgebied van psychotherapeuten beslaat complexere behandelingen waarbij sprake is van klachten met een duurzaam patroon die al dan niet verweven zijn met de persoonlijkheid van een cliënt.

Generalistische Basis GGZ

Sinds 2014 omvat de generalistische basis GGZ de huidige eerstelijns psychologische zorg. Ook wordt complexere zorg verleend dan voorheen in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Dat komt omdat een deel van de patiënten uit de gespecialiseerde GGZ behandeld wordt in de generalistische basis GGZ. Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wie mogen verwijzen. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst. In sommige polissen staan alleen de huisarts en de bedrijfsarts genoemd. Een verwijzing van een medisch specialist of jeugdarts is dan niet mogelijk.

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om patiënten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven.

De generalistische basis GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening.

Zorg in de GB GGZ wordt onderverdeeld in drie segmenten GB GGZ kort, middel en intensief. Samen met de behandelaar wordt gekeken welke behandeling geïndiceerd is.

Voor tarieven in de GBGGZ, open deze link.

Gespecialiseerde GGZ

Voor ernstigere psychische stoornissen kan een cliënt terecht voor een psychotherapie behandeling in de gespecialiseerde GGZ. Bij de gespecialiseerde GGZ gaat het om diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen. De financiering van de gespecialiseerde geneeskundige GGZ gebeurt op basis van DBC's GGZ. De bekostigingsregels voor de gespecialiseerde GGZ zijn verder uitgewerkt en neergelegd in regels van de NZa, te weten de Regeling Gespecialiseerde GGZ en de Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGZ.

De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Zowel de GB GGZ als GGGZ behandelingen worden via de zorgverzekeraar volledig vergoed op het eigen risico na. Het eigen risico bedraagt in 2016 €385,-.

Voor tarieven in de SGGZ, open deze link.

Voor niet verzekerde zorg en zelfbetalers geld het NZA-tarief.

Omzetmaximum

Voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ hanteren diverse zorgverzekeraars in 2016 een opgelegd omzet maximum. Er kan een beperkt aantal cliënten worden gezien die verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraars. Dit betekent dat als het budget van de desbetreffende zorgverzekeraar wordt overschreden, u te horen kunt krijgen, dat u niet meer in behandeling kunt worden genomen. U kunt dan contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te overleggen waar uw behandeling plaats kan vinden.

Afspraken annuleren

Wachttijden in de zorg zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat zo efficiënt mogelijk omgaan wordt met de tijd. Het veelvuldig afzeggen van afspraken is niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar heeft ook negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die langer moeten wachten.
In de trajectplanning worden afhankelijk van de voortgang van de aanmelding afspraken gereserveerd en vastgelegd zodra u te kennen heeft gegeven dat de voorgestelde data u schikken.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak. Als dit het geval is, laat het dan zo spoedig mogelijk (bij voorkeur via de mail) weten, waarna met u zo snel mogelijk naar een datum voor een vervangende afspraak wordt gezocht. Zegt u de afspraak binnen 24 uur a.u.b. alleen af als u écht niet kunt komen.

Als u de afspraak van tevoren niet binnen de gestelde tijd afmeldt, dan worden de kosten van de volledige sessie bij u in rekening gebracht.