Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor een behandeling dan is dat mogelijk:

 • Telefonisch via 013-7852754
 • Via het aanmeldformulier van de betreffende behandelaar

Om aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u te beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts. Tevens wordt u verzocht om een identiteitsbewijs mee te nemen en een bewijs van inschrijving van uw ziektekosten verzekeraar naar de eerste afspraak. Mogelijk hoort u een voicemail of staat onze telefoniste u te woord. Laat u in dat geval een bericht achter. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. Tijdens het eerste telefonische contact maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten. Hij of zij beoordeelt dan ook, of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Beroepscode en klachten

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement zoals vastgelegd in de beroepscode voor Psychotherapeuten zijn van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Wat u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychotherapeut verwezen heeft. Standaard wordt uw huisarts geïnformeerd nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor elke, andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden, deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC registratie wordt vermeld het aantal contacten wat u hebt gehad en de welke therapievorm is geboden is. Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie, o.a. de diagnose die ook in de DBC vermeld wordt.

Klachten

Als u een klacht heeft over uw behandeling of de organisatie van de praktijk, schroom dan niet om dat te bespreken. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP of het NIP, in te zien via www.lvvp.info of www.psynip.nl.

Privacy statement

Lindehuys hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Lindehuys met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie Lindehuys persoonsgegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Lindehuys verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Lindehuys heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Doeleinden verwerking
  Lindehuys verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
 4. Rechtsgrond
  Lindehuys verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;
 5. Verwerkers
  Lindehuys heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Lindehuys persoonsgegevens verwerken. Lindehuys sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Lindehuys deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Lindehuys deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Lindehuys geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lindehuys ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  Lindehuys bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Lindehuys hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 9. Wijzigingen privacystatement
  Lindehuys kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Lindehuys gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht uw behandelaar binnen Lindehuys te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Lindehuys.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Lindehuys persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Lindehuys. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).